Dostyk plaza Contacts

Republic of Kazakhstan,
Almaty, Samal-2, 111
Corner of Zholdasbekov str. and Dostyk ave.
Reception of Dostyk Plaza
+7 (727) 222 1387
+7 (727) 222 1279
Marketing and advertisements:
+7 (727) 225 5005